Zgodnie za art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: xxxxxxxx

2. Inspektorem ochrony danych w xxxxxxxx jest osoba dostępna pod adresem

kontakt@zieloneiciete.pl 

3. Państwa dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem umowy jak i w trakcie wykonywania umowy są przetwarzane w celu świadczenia usług na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b Rozporządzenia.

4. Pozyskaliśmy następujące kategorie Państwa danych osobowych:

a. dane teleadresowe

5. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

a. firmie ubezpieczeniowej,

b. zagranicznym kontrahentom i gospodarzom ośrodków,

c. firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa,

d. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie prawa.

6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

a. przepisy prawa, które mogą obligować xxxxxxxxxxxx do przetwarzania danych przez określony czas,

b. okres, który jest niezbędny do obrony interesów xxxxxxxxxxxxxxx

c. okres na jaki została udzielona zgoda.

7. Ponadto informujemy, że mają Państwo do:

a. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,

b. sprostowania danych,

c. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

d. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

e. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

f. przeniesienia Państwa danych osobowych,

g. tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób wywiera istotny wpływ.

8. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez xxxxxxxxxxxx, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.